Verenigingsraad 2024

Disclaimer

Deze webpagina VERON Verenigingsraad 2024 is op experimentele basis ontwikkeld en zal regelmatig updates ondergaan. De experimentele status eindigt op uiterlijk 1 juli 2024.

VERON VerenigingsRaad

De gewone vergadering van de VERON VerenigingsRaad (VR) moet statutair jaarlijks voor 15 mei worden gehouden. De VR is het hoogste orgaan in de vereniging en bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen en uit de bij huishoudelijk reglement aangewezen andere personen. Stemgerechtigd in vergaderingen van de VR zijn de afgevaardigden van de afdelingen. Iedere afdeling heeft door middel van haar afvaardiging recht op één stem voor elke vijfentwintig leden of gedeelte van vijfentwintig leden.

In een gewone vergadering van de vereningsRaad wordt:

  • door het hoofdbestuur verslag uitgebracht over de gang van zaken van de vereniging en het gevoerde beheer en beleid gedurende het afgelopen verenigingsjaar;
  • door het hoofdbestuur rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen verenigingsjaar;
  • door het hoofdbestuur de begroting voor het lopende verenigingsjaar overlegd;
  • door de commissies verslag uitgebracht;
  • in vacatures voorzien;
  • de contributies vastgesteld;
  • elk ander punt van de agenda behandeld.

Zie voor uitgebreide info op HIER

Uitnodiging

Het Hoofdbestuur van de VERON nodigt u als bestuurslid of vertegenwoordiger van een VERON afdeling uit, tot het bijwonen van de 84e gewone vergadering van de Verenigingsraad van de VERON op zaterdag 20 april 2024, deze wordt gehouden bij “De Stuw”, De Brink 10, 3871 AM te Hoevelaken. Aanvang 11.00 uur.

De formele tijdsplanning voor deze vergadering is als volgt:

2-12-2023 Mededeling naar de afdelingen
1-02-2024 Sluiting inzending voorstellen door de afdelingen.
1-02-2024 Oproep in Electron met aanvangstijd, plaats van de vergadering en agendapunten.
9-03-2024 Het overzicht met alle voorstellen is bij de afdelingen
9-03-2024 De Beschrijvingsbrief is bij de afdelingen.
23-03-2024 Sluiting kandidaatstelling HB-leden en Voorzitters van de Commissies.
30-03-2024 De (definitieve) kandidaatstelling is bij de afdelingen.
18-04-2024 Sluiting indienen van amendementen op de voorstellen voor aanvang van de VR.
20-04-2024 84e VR Vergadering

Bijlagen
VR2024 Voorstellen
Locatie en tijdstip
De Stuw, De Brink 10, 3871 AM te Hoevelaken en aanvang 11.00 uur LT